Day: April 12, 2024

เหตุผลสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเจอพายุฝน

ช่วงนี้อากาศบ้านเรา บางครั้งเจอกับพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองบ้าง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า  เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ไม่ควรใช้งานในช่วงที่ฝนตก เนื่องจากหาเกิดฟ้าผ่าบริเวณนอกอาคาร เสาส่งสัญญาณต่างๆ อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากจะเกิดกระแสไฟฟ้ากระชากและไหลมาตามสายซึ่งจะอาจจะส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานในขณะนั้นเช่น การใช้โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ตบ้าน