Month: February 2022

ธรรมชาติและความร่มรื่น

ไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามหากบริเวณนั้นมีสวนเล็กๆ ก็จะทำให้เกิดความสดชื่นและความสบายใจได้เป็นอย่างดี วันนี้แอดมีวิธีจัดสวนง่ายๆมานำเสนอ 1.เริ่มด้วยการสำรวจพื้นที่ก่อนเป็นสิ่งแรกที่หลายๆ คนมักมองข้ามเรื่องการสำรวจพื้นที่นั้น เราไม่ควรดูแค่ขนาดของพื้นที่อย่างเดียวแต่เราควรคำนึงถึงเรื่องแสงและดินด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่แยกประเภทการปลูกต้นไม้ได้ 2.ศึกษาข้อมูลต้นไม้หลังจากที่ได้ขนาดแหละข้อมูลของพื้นที่แล้วขั้นตอนนี้ก็เป็นการเลือกให้เหมาะสมกับการปลูกเข้ากันได้ระหว่างแสงและดินที่เรามี เพราะแบบนี้การศึกษาข้อมูลของต้นไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญก่อนปลูก 3.ปรับหน้าดินอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ หลังจากที่เราได้ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราควรปรับหน้าดินหรือการวางท่อน้ำการระบายน้ำให้ดีเพราะมิฉะนั้นต้นไม้ข้อคุณอาจจะเน่าตายได้ 4.กำจัดวัชพืชเรื่องของวัชพืชนั้นเราควรกำจัดให้เรียบร้อยหากมีจำนวนมากนั้นอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาช่วยได้ 5.เลือกตำแหน่งการวางให้เหมาะสมในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปปลูกจริงเพราะการจัดวางนั้นควรมีการเว้นระยะที่เหมาะสมและควรให้ต้นไม้แต่ละชนิดมีความสมดุลกัน เพราะส่งผลในด้านความสวยงามและความเหมาะสมได้อีกด้วยหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด เราควรหมั่นดูแลเอาใจใส่