บริการรับฝากของใช้ส่วนตัว Self-Storage

บริการ Self-Storage หรือ บริการรับฝากของใช้ส่วนตัวนั้น เป็นที่รู้จักคุ้นเคยอย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมใช้บริการเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตเมือง และมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดของที่อยู่อาศัย เช่น สหรัฐอเมริการ อังกฤษ และหลายประเทศในแถบยุโรป สำหรับในเอเชียเองก็มีประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีข้อจำกัดในเรื่องของประชากรหนาแน่น และพื้นที่อยู่อาศัยอย่าง ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทยนั้น การใช้บริการ Self-Storage อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก แต่ก็มีผู้ให้บริการ Self-Storage อยู่บ้าง แต่จำนวนไม่มาก ในช่วงแรกมีการให้บริการในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการให้บริการ Self-Storage ในประเทศไทย จากนั้นก็ขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ หัวหิน และพัทยา เป็นต้น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องที่ยวต่างชาติเป็นหลัก เพราะมีความคุ้นเคยกับการใช้บริการ Self-Storage เป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็ได้มีการขยายการให้บริการมายังกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ในการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป จากนักท่องเที่ยวเป็นผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครมากขึ้น แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวต่างชาติที่มีความคุ้นเคยกับการใช้บริการ Self-Storage เช่นเดิม

ถึงแม้บริการ Self-Storage ในกรุงเทพมหานครนั้นถือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็จะมีปัจจัยเรื่องของประชากรที่หนาแน่น และที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเล็กลง ที่ช่วยผลักดันธุรกิจการให้บริการ Self-Storage มีการขายตัวมากขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จำกัด นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจ SEMs หรือขายของออนไลน์รายย่อย ๆ ที่ต้องการพื้นที่ในการเก็บเอกสาร อุปกร์สำนักงาน หรือจัดเก็บสินค้าชั่วคราวรอการจัดส่ง เป็นต้น โดยเฉพาะการเติบโตของธุริจ e-commerce ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการให้บริการ Self-Storage ให้ขยาย

นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในที่พักอาศัยมากขึ้น ยาวนานขึ้น ทำกิจการต่าง ๆ ภายในบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Work From Home การเรียน Online การออกกำลังกาย ทำให้ความต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือไม่ค่อยได้ใช้นั้นต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ ดังนั้น บริการ Self-Storage จึงสามารถเข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความจำเป็นในยุดโควิดได้

ปัจจุบัน การให้บริการ Self-Storage ในประเทศไทย มีผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเพิ่มจำนวนสาขาของผู้ให้บริการายใหญ่ที่มีมากขึ้น และขยับเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองมากขึ้น เช่น ใจกลางสุขุมวิท เขตประทุมวัน หรือแนวรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้ที่จะมาใช้บริการ นอกจากนั้น ความหลากหลายในการให้บริการรับฝากก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากจะเป็นให้บริการ พื้นที่ในการเก็บของที่มีลักษณะเป็นห้องขนาดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการให้บริการรับฝากของลักษณะเป็นกล่องได้อีกด้วย การรับฝากหรือจัดเก็บไวน์ และที่มีลักษณะการให้บริการที่แปลกใหม่ที่สุดคือ บริการรับฝากสิ่งของง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยนำแนวคิด Sharing Economic มาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำของมาฝากได้ในราคาประหยัด

นอกจากลักษณะการให้บริการที่มีความแตกต่างกันไปของผู้ให้บริการแต่ละรายแล้ว ผู้ให้บริการทุกรายยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีความมั่นใจว่าสิ่งของที่นำมาฝากไว้นั้นถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด

.

ผู้เขียน : hanabatake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *