Day: November 24, 2023

การจัดเก็บยางให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 หากคุณเป็นผู้ขับขี่ที่มีหลายไลฟ์สไตล์หรือมียางรถยนต์มากกว่าหนึ่งประเภท การเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานนั้น มีข้อควรระวังก็คือการเก็บยางรถยนต์อย่างระมัดระวัง ถ้าไม่อยากทำให้อายุการใช้งานของยางสั้นลง แอดมินมีวิธีจัดเก็บยางสามารถทำได้เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ 1. เมื่อหมดเทศกาลท่องเที่ยวเส้นทางออฟโรด ถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาใช้ยางอีกประเภท วิธีการเก็บรักษายางออฟโรดให้มีสภาพสมบูรณ์ สิ่งแรกเลยคือก่อนนำไปเก็บควรนำยางมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก หากเราไม่ทำความสะอาดก่อนคราบสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บริเวณยางก็สามารถกัดกร่อนจนอาจทำให้ยางสึกหรอก่อนเวลาอันควรได้ 2.