Front view of the of cars parked in a row in road side city Parking lot

มารู้จักประเภทของรถยนตร์กัน

ยานยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการใช้ชีวิตเพื่อใช้ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ โดยจะแบ่งประเภทได้ประมาณนี้


Sedan
เป็นหนึ่งในประเภทที่เป็นพื้นฐานของรถก็เป็นได้ โดยจะมีลักษณะเป็น 4 ประตู และใส่สำภาระไว้ทางด้านท้ายซึ่งคนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่ารถเก๋ง

Hatchback
จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Sedan แต่จะมีช่วงท้ายที่สั้น คนส่วนใหญ่จะเรียกรถประเภทนี้ว่ารถ5ประตู


Coupe
โดยรถประเภทนี้จะเป็นรถ 2 ประตู มีหลังคาที่ลาดท้าย ซึ่งภายในนั้นอาจจะมี 2 หรือ 4 ที่นั่ง ตามขนาดตัวถัง จะพบได้ในกลุ่มรถสปอร์ต


SUV
จะเป็นรถอเนกประสงค์ที่มีสมรรถนะสูง โดยจะมีตัวถังขนาดใหญ่ซึ่งจะใช้งานได้หลายหลาย

Pick-Up
โดยจะมีลักษณะเฉพาะตัวโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนโดยสารและส่วนของกาารบรรทุก โดยจะมีทั้งแบบ 2 หรือ 4 ที่นั่ง โดยจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันกว่ารถประเภทอื่นๆ


ซึ่งในสมัยนี้ Storage บางที่ก็สามารถฝากรถได้ค่ะ

#ห้องเก็บของ #ประเภทรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *