วัฒนธรรมการสะสม และ Minimalism

EP 2 การสะสม กับ กล่องบรรจุปัญญา : บทนำ

ความเดิม

กระแสวัฒนธรรม Minimalism ที่เริ่มเข้มข้นในยุคนี้ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต ศิลปะ สถาปัตยกรรม ตลอดจนปรัชญา จึงส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน ในขณะที่วัฒนธรรมการสะสมที่ดำรงอยู่มาก่อนจำเป็นต้องกลับมาทบทวนและหาจุดยืน การเก็บสะสมสิ่งของเริ่มมีผลกระทบต่อพื้นที่ในการพักอาศัยซึ่งมีขนาดเล็กลงด้วย และยังส่งผลต่อวิธีการจัดเก็บ ตลอดเทคโนโลยีการจัดเก็บ เพื่อให้เกิดสมดุลของกระแสวัฒนธรรมทั้งสอง
 
ใน SS 1 : รากฐานการสะสม นี้ เราจะกลับมาทบทวนคุณค่าที่วัฒนธรรมการสะสมมอบให้ไว้แก่มนุษยชาติ เพื่อขยายมุมมองให้แก่พวกเราผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสสังคม. ใน EP 1 เราได้มุมมองการสะสมกับทุนนิยมหรือบริโภคนิยม และใน EP นี้เราจะย้อนเวลาไปไกลกว่านั้น การสะสมในฐานะเครื่องมือที่บรรจุวัฒนธรรมที่อาจยาวนานไปตั้งแต่เริ่มแรกของอารยธรรมมนุษย์

หากเราเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม สิ่งที่เราต้องพบเจอก็คือ วัตถุ สิ่งของ ที่จัดแสดงไว้ภายในอย่างมีวัตถุประสงค์บางอย่าง อันเกิดจากคุณค่าจากจริยศาสตร์ของนักสะสม

คำถาม คือ 

  • ทำไมวัตถุสิ่งของเหล่านี้ จึงถูกนำมาตั้งแสดงไว้?
  • มนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากวัตถุสิ่งของที่ถูกเก็บสะสมไว้และนำมาแสดงให้เราเห็น?

ทั้งหมดเป็นคำถามที่เรียบง่ายเริ่มต้นสำหรับ EP. นี้ แต่ก็หวังว่า แต่ละบทๆที่ผ่านไป อาจจะนำพาพวกเรามองให้ลึกขึ้น จนในที่สุด ท่ามกลางสงครามทางความคิดอันยืดเยื้อระหว่าง “การเก็บ” และ “การทิ้ง” นี้ อาจทำให้เราเลือกเก็บสะสมสิ่งของสักชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเรามากที่สุด ก็เป็นได้

สารบัญ

บทที่ 1 ภูมิปัญญาของมนุษยชาติส่งต่อกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการ ทั้งจับต้องไม่ได้ กึ่งจับต้องได้ และที่เป็นวัตถุจับต้องได้ การสะสมมรดกเหล่านี้ จึงเท่ากับสะสมภูมิปัญญา

บทที่ 2 วัตถุที่สะสมไว้ มีศักยภาพส่งต่อภูมิปัญญาที่อยู่ห่างไกลทั้งเวลา (Time) และสถานที่ (Space) แม้เนื้อหนังของมนุษย์จะสลายไป แต่สิ่งสะสมยังคงดำรงอยู่ และมนุษย์ยังหวังว่ามันจะดำรงอยู่ต่อไป เพื่อให้มนุษย์ที่มียังชีวิตอยู่ได้รับคุณค่าจากมัน

บทที่ 3 วัตถุที่สะสมไว้ ประกอบด้วยเรื่องราว เรื่องเล่า คติความเชื่อ ตลอดจนเทคนิควิธีการสร้าง การใช้งาน และการหมดความนิยมลงไปของวัตถุ ตลอดจนแง่มุมต่างๆ อีกมากมาย กลายเป็นนิเวศแห่งความรู้โอบรอบวัตถุอยู่ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าการใช้งานจริงของวัตถุนั้น

บทที่ 4 แหล่งที่พบวัตถุที่สะสม ยังสะท้อนเรื่องราวการเดินทาง ความสัมพันธ์ของผู้คนที่เชื่อมต่อกัน และการมองเห็นคุณค่าร่วมกันบางอย่างของผู้คนที่วัตถุดำเนินผ่านไป

บทที่ 5 วิธีการเก็บรวบรวมวัตถุ การดูแลรักษา การให้คุณค่ากับการสะสม การวิเคราะห์วิจัย และสถาบันในการจัดการ แสดงถึงกิจกรรมอันเป็นกลไกการบรรจุภูมิปัญญาใส่แคปซูลแห่งกาลเวลา

ผู้เขียน : Kunstkammer

#Collection #Minimalism #การสะสม #ปรัชญา #วัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *